حمایت از توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان

1400/09/19 در ساعت 14:19:00

برگزاری جلسه همفکری و توسعه همکاری با تیم های مستقر در مرکز نوآوری دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی

حمایت از توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان

به گزارش روابط عمومی صندوق دانشگاه شهید بهشتی، آقای دکتر صادقی مدیرعامل این صندوق، جلسات متعددی را با تیم های مستقر در مرکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی و این بار در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی برگزار کردند تا در راستای حمایت از توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و انجام وظایف تعیین شده برای صندوق شهید بهشتی در این حوزه با تیم های مستقر هفکری لازم را ایجاد نموده و خدمات صندوق را توسعه دهند.

نظر جدید
0%