درباره ما

درباره ما

درباره ما اینکه درباره ما اینکه
درباره ما اینکه

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی شهید بهشتی پیرو موضوع ماده 100 قانون سوم برنامه توسعه، ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و طبق مجوز تاسیس از " کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری نهاد ریاست جمهوری" به عنوان بازوی مالی و اعتباری دانشگاه شهید بهشتی و پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات و فعالین بخش خصوصی در اکوسیستم نوآوری در حمایت از کسب و کار های نوپا و فعالین زیست بوم فناورانه کشور فعالیت خود را از شهریور ماه1399 آغاز نموده است. در حال حاضر ماموریت صندوق مطابق با اساسنامه ثبتی، سرمایه گذاری مشترک برای خلق ستارگان آینده) تیم ها، ایده ها، فناوری ها، نهادها، شرکت¬های نوپا) می باشد. همچنین هم افزایی اکوسیستمی با ایجاد ارتباط شبکه ای بین افراد، تیم ها نهادهای همکار و رقیب از جمله فعالیت هایی است که صندوق پژوهش و فناوری شهید بهشتی در پی دست یافتن به آن می باشد.

سهامداران سهامداران
سهامداران

  • دانشگاه شهید بهشتی(25%)
  • پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات(24%)
  • شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا(28.4%)
  • شرکت داده کاوان اقتصاد دکان(7.6%)
  • شرکت کاریز اعتماد رایانه مهر(15%)

اعضای هیات مدیره اعضای هیات مدیره
اعضای هیات مدیره

  • فریبرز مسعودی(دانشگاه شهید بهشتی)
  • محمد سمسار (رهپویان پردازش گستر صحرا)
  • احسان صفرنواده (کاریز اعتماد رایانه مهر)

افزودن ماژول جدید
0%